info@sarayeman.com 09331429590

خانه آپارتمانی در منطقه دانشگاه - شهر قزوین
10,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 700,000 تومان
رهن و اجاره

خانه آپارتمانی در منطقه دانشگاه - شهر قزوین


62 m 2

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه فردوسی - شهر قزوین
15,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 800,000 تومان
رهن و اجاره

خانه آپارتمانی در منطقه فردوسی - شهر قزوین


63 m 2

طبقه 1

1 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه آبیک - شهر آبیک
68,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه آبیک - شهر آبیک


74 m 2

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه فردوسی - شهر قزوین
اجاره ماهانه 3,000,000 تومان
رهن و اجاره

خانه آپارتمانی در منطقه فردوسی - شهر قزوین


180 m 2

3 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه پونک - شهر قزوین
180,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه پونک - شهر قزوین


85 m 2

طبقه 3

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه جانبازان - شهر قزوین
20,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 750,000 تومان
رهن و اجاره

خانه آپارتمانی در منطقه جانبازان - شهر قزوین


110 m 2

طبقه 2

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه مهرگان - شهر محمدیه
40,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه مهرگان - شهر محمدیه


74 m 2

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه مهرگان - شهر محمدیه
29,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه مهرگان - شهر محمدیه


73 m 2

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه مهرگان - شهر محمدیه
19,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه مهرگان - شهر محمدیه


60 m 2

1 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه دانشگاه - شهر قزوین
130,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه دانشگاه - شهر قزوین


78 m 2

طبقه 3

3 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه ملاصدرا - شهر قزوین
164,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه ملاصدرا - شهر قزوین


76 m 2

طبقه 5

2 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه سپه - شهر قزوین
88,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه سپه - شهر قزوین


70 m 2

1 خوابه
خانه آپارتمانی در منطقه ملاصدرا - شهر قزوین
210,000,000 تومان
خرید و فروش

خانه آپارتمانی در منطقه ملاصدرا - شهر قزوین


100 m 2

طبقه 3

2 خوابه
ساختمان تجاری/اداری در منطقه فلسطین - شهر قزوین
10,000,000 تومان رهن - اجاره ماهانه 2,900,000 تومان
رهن و اجاره

ساختمان تجاری/اداری در منطقه فلسطین - شهر قزوین


136 m 2

4 خوابه